140645-60-9

D-Phenylalanine,N-[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethyl]-N-(2-naphthalenylsulfonyl)-,phenylmethyl ester