88369-55-5

4(3H)-Quinazolinone,3-(2-chloro-3-pyridinyl)-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-